Werelden van verschil

Over de sociaal-culturele afstand en positie van migrantengroepen in Nederland.

Auteur(s): Redactie, Willem Huijnk, Jaco Dagevos, Mérove Gijsberts, Iris Andriessen.
ISBN/ISSN/anders978 90 377 0767 0.

In het politieke en maatschappelijke debat wordt regelmatig de zorg uitgesproken dat migranten en hun nakomelingen zich overwegend ophouden binnen de kring van de herkomstgroep, zich daar in sterke mate mee identificeren en opvattingen aanhangen die ver af staan van wat velen in Nederland belangrijk en nastrevenswaardig achten. De studie Werelden van verschil laat zien in hoeverre er onder migranten dergelijke groepen bestaan, welke andere sociaal-culturele groepen er zijn aan te wijzen en welke factoren van invloed zijn op het ontstaan ervan. Ook wordt de relatie gelegd  met thema’s als gezondheid, ervaren discriminatie, sociaal vertrouwen en beeldvorming. Door daarnaast jongeren van Turkse en Marokkaanse origine zelf aan het woord te laten krijgen we meer inzicht in de achtergronden van hun sociaal-culturele positie. Islamitische radicalisering – een extreme uiting van afstand tot de Nederlandse samenleving – komt eveneens aan bod. Via een literatuurstudie en gesprekken met experts is ingegaan op de omvang en achtergronden van dit fenomeen.

De laatste gegevens over opvattingen over religieus geïnspireerd geweld en IS onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders zijn als bijlage toegevoegd.

Gebruikte databestanden