Policy brief: een analyse van het op statushouders gerichte beleid en wat er nodig is om dit beleid te verbeteren

Auteurs: Jaco Dagevos, Djamila Schans (WODC) en Ellen Uiters (RIVM)
ISBN: 978 90 377 0987 2

De nieuwe inburgeringswet gaat per januari 2022 in en moet veel van de knelpunten in het huidige inburgeringsbeleid wegnemen. Of de hoge verwachtingen van de nieuwe wet ingelost kunnen worden, hangt af van een voortvarende uitvoering van het nieuwe beleid. Omdat gemeenten een regierol krijgen in de uitvoering van de nieuwe wet, wijst het SCP er op basis van eerder onderzoek op dat decentralisaties zoals de WMO, Jeugdwet en Participatiewet niet altijd opleverden wat werd beoogd. Naast een effectieve uitvoering van het nieuwe inburgeringsbeleid dient ingezet te worden op een kort en actief opvangbeleid, tijdige signalering van gezondheidsproblemen en toegankelijk onderwijs voor een goede integratie van statushouders. Dat blijkt uit de policy brief ‘In uitvoering. Een analyse van het op statushouders gerichte beleid en wat nodig is om dit beleid te verbeteren’ die het SCP, WODC en RIVM vandaag publiceren. Bij het nieuwe inburgeringsbeleid is het van belang dat de overheid en gemeenten alert zijn op hoe de uitvoering verloopt en welke bijstellingen nodig zijn.

Bekijk hier andere publicaties uit de reeks Statushouders:

Met beleid van start 

Open armen en dichte deuren

Syrische statushouders op weg in Nederland

Nederland papierenland

Opnieuw beginnen

Eritrese statushouders in Nederland

Syriers in Nederland