Syriërs in Nederland

Een studie over de eerste jaren van hun leven in Nederland.

Auteurs: Jaco Dagevos, Willem Huijnk, Mieke Maliepaard (Wodc) en Emily Miltenburg.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0869 1.
Rapport is beschikbaar in druk en als pdf.

Door de sterke instroom van vluchtelingen in de periode 2014 - 2016 kwam Nederland voor de majeure opgave te staan om adequate opvang te organiseren, zorg te dragen voor een goede asielprocedure en huisvesting te regelen.

Nu de instroom is afgenomen, is het vraagstuk in toenemende mate verschoven van opvang en huisvesting naar integratie.

Syriërs in Nederland geeft een beeld van de Syrische statushouders die de afgelopen jaren in Nederland zijn komen wonen. We beschrijven hoe hun vlucht is verlopen en wat ze daar hebben meegemaakt.

Er is informatie verzameld over hoe lang zij in opvanglocaties hebben gewoond en wat ze hiervan vonden. We onderzochten in hoeverre Syriërs bezig zijn met de inburgering, het leren van de Nederlandse taal en hoe goed zij het Nederlands beheersen.

We besteden aandacht aan de sociaal-culturele en sociaaleconomische positie van de Syriërs. Hierbij komt ook het opleidingsniveau aan bod. Ook kijken we wat Syrische statushouders van Nederland vinden en in hoeverre ze zich er al mee verbonden voelen. Het rapport doet verder verslag van de gezondheidssituatie en het zorggebruik. Tot slot geven we een beeld van de leefsituatie van Syrische kinderen tussen de 4 en 17 jaar.

Het rapport is grotendeels gebaseerd op nieuw surveyonderzoek, waar ruim 3.200 Syriërs aan hebben meegedaan. Voor deze studie is samengewerkt tussen onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Deze studie is onderdeel van het project longitudinaal cohortonderzoek asielzoekers en statushouders dat op verzoek van 4 ministeries wordt uitgevoerd: Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Justitie en Veiligheid (JenV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In de komende jaren blijven we de ontwikkeling van de integratie van statushouders volgen met nieuwe surveys, kwalitatief onderzoek en registergegevens.

Gebruikte databestanden