Eigen regie of een duurzame arbeidsmarkt?

Beleids- en burgervisies op een leven lang ontwikkelen.

Auteurs: Wieke Blijleven, Andries van den Broek, Yvonne de Kluizenaar, Karlijn Muiderman, Sabine PetersAnne Roeters

Beeld: ©ANP

Dit is een publicaties uit het onderzoeksproject Verschuivende verantwoordelijkheden. In dit project staan de visies van de overheid en inwoners op de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de overheid, inwoners, markt en het maatschappelijk middenveld centraal.  

Deze studie bestudeert visieverschillen tussen burgers en overheid op de gewenste verantwoordelijkheidsverdeling voor het beleidsdomein leven lang ontwikkelen. We reconstrueren de visies van de rijksoverheid door middel van analyse van beleidsdocumenten. Die overheidsvisies vergelijken we met inzichten over de visies van burgers uit grootschalig vragenlijstonderzoek. Daar waar discrepanties bestaan komen de effectiviteit en legitimiteit van het leven lang ontwikkelen-beleid mogelijk onder druk te staan. In de conclusie van het rapport wordt beschreven op welke manier beleid belangrijke knelpunten tegen kan gaan. 

Gebruikte databestanden