Verschil in Nederland

Auteurs: Cok Vrooman, Mérove Gijsberts, Jeroen Boelhouwer (red.)
ISBN: 978 90 377 0724 3

Nu de beschermende rol van de verzorgingsstaat afneemt en de eigen verantwoordelijkheid van mensen toeneemt, bestaat het risico dat verschillen tussen bevolkingsgroepen groter worden. Niet voor niets gaf dit kabinet zijn regeerakkoord als titel ‘Bruggen slaan’. Dat wijst op ongerustheid over groeiende tegenstellingen. In dit Sociaal en Cultureel Rapport gaan we na hoe het anno 2014 feitelijk zit met verschillen tussen bevolkingsgroepen. Klopt het dat de tegenstellingen verscherpen in allerlei domeinen? Nemen de levenskansen van bepaalde groepen af? Welke tegenstellingen ontwaren de Nederlanders zelf en waar plaatst men zichzelf op de maatschappelijke ladder?

In ons onderzoek hebben we verbanden gelegd tussen vele aspecten van het leven, zowel economisch als sociaal, politiek en cultureel. Dat doen we met bestaand en nieuw empirisch materiaal. Voorjaar 2014 is de enquête Verschil in Nederland (ViN) gehouden onder een representatieve steekproef van bijna 3000 Nederlanders. Nieuwe gegevens over de relatie tussen fysieke en mentale eigenschappen en kansen op de arbeidsmarkt hebben we verkregen via een experimentele vignettenstudie.

Gebruikte databestanden

AAP 2010-2012

CBS Statline

Culturele veranderingen in Nederland: 1975-2012/2013

Enquête beroepsbevolking: EBB 1992-2013

Ervaren discriminatie: ErDis 2013

Eurobarometers: EB 1970-2002, voorjaarsmetingen EB 1959-1977

Geomarktprofielen: GMP 1998, 2002, 2006, 2010

Inkomenspanelonderzoek: IPO 1989-2012

International Social Survey Programme: ISSP 1987, 2009-2013

Nationaal kiezersonderzoek: NKO 1986-2012

Sociale positie en voorzieningengebruik van allochtonen: SPVA 1998, 2002

Survey integratie minderheden: SIM 2006, 2011

Verschil in Nederland: ViN 2014

Woningbehoefte onderzoek: WBO 1981/1982, 1993/1994, 2002

Woononderzoek Nederland: WoON 2012